top of page

SMLUVNÍ PODMÍNKY ZAPUJČENÍ

Základní podmínky

 1. Věk řidiče musí být min. 21 roků (neplatí pro pronájem přívěsných vozíků)

 2. Doba od získání řidičského průkazu musí být min. 2 roky (neplatí pro pronájem přívěsných vozíků)

 

Potřebné dokumenty pro sjednání smlouvy

 1. Řidičský průkaz sk. B, případně sk. E (při pronájmu brzděného přívěsu s celkovou hmotností soupravy přesahující 3500 kg).

 2. Občanský průkaz nebo pas. Podmínkou je ale vždy doklad prokazující bydliště na území České nebo Slovenské republiky. Nelze půjčovat osobám s adresou na obecním nebo městském úřadě.

 3. U dodávek vratná kauce 5 000,-Kč, u nákladních přívěsů kauce 2.000,-Kč, u autopřepravníku 5.000,-Kč. u párty vybavení od 2000,- kč dle zápůjčky.
  Kauce je vrácena ihned při vrácení vozidla.

 4. Smlouva  o pronájmu je vždy uzavřena s fyzickou osobou, faktura nebo pokladní doklad je vystaven dle požadavku zákazníka na fyzickou osobu nebo subjekt s IČ.

 

Platební možnosti

 1. V hotovosti při podpisu smlouvy.

 2. V hotovosti při ukončení pronájmu - pouze při pronájmu na dobu nejdéle 24 hodin, při pronájmu na 2 a více dní pouze pro ověřené zákazníky.

 3. Bankovním převodem na základě vystavené zálohové faktury. Částka v plné výši je splatná před podpisem smlouvy a předáním dodávky.

 4. Bankovním převodem na základě vystavené faktury se splatností - pouze pro ověřené zákazníky. 

 5. V kanceláři PLATEBNÍ KARTOU

Pronajímatel se zavazuje přenechat nájemci užívání předmětu nájmu podle této smlouvy za účelem obvyklým a předmět nájmu nájemci odevzdat. Nájemce touto smlouvou a za podmínek v ní uvedených předmět nájmu od pronajímatele bere do nájmu a zavazuje se zaplatit výše uvedené nájemné.

Pronajímatel se zavazuje poskytnout nájemci slevu z uvedeného nájemného dle podmínek slevové karty. Nájemce se zavazuje vrátit pronajímateli vozidlo ve sjednaném terminu na adrese pronajímatele, kde vozidlo převzal.

V případě, že není vozidlo vráceno včas, je pronajímatel oprávněn nájemci naúčtovat jednorázovou smluvní pokutu ve výši 1.000,--Kč (slovy: jedentisíckorunčeských) a dále za každý den, kdy je nájemce v prodlení, smluvní pokutu ve výši 1.000,-- Kč (slovy: jedentisíckorunčeských) až do odevzdání vozidla pronajímateli, kdy je smluvní pokuta splatná.

Nájemce prohlašuje, že má všechna oprávnění pro řízení vozidla a výše uvedený předmět nájmu s ohledem na údaje uvedené v osvědčení o registraci vozidla. Pro případ ztráty osvědčení o registraci vozidla strany sjednávají jednorázovou smluvní pokutu ve výši 500,-- Kč (slovy: pětsetkorunčeských) splatnou při vrácení vozidla.

 

Pronajímatel potvrzuje, že je vozidlo v řádném technickém stavu a že při správném použití splňuje účel pro použití dle této smlouvy. Maximální povolená rychlost nákladního přívěsu je 130 km/h, maximální povolené hmotnosti jsou uvedeny v osvědčení o registraci vozidla.

 

Nájemce je povinen pří užívání přívěsu dodržovat právní předpisy platné na území příslušného státu. Odpovědnost za vyřízení pojistné události, na kterou se vztahuje havarijní pojištění, nese plně Nájemce. Každou nehodu nebo odcizení vozidla je Nájemce povinen neprodleně oznámit Policii České republiky a Pronajímateli. Náhradu škody za protržení plachty, defekty pneumatik i za veškerá poškození předmětu nájmu hradí Nájemce, a to ve výši škody a nákladů nutných k jejímu odstranění. Tato smlouva nabývá účinnosti okamžikem jejího podpisu oběma stranami. Obě smluvní strany svým podpisem potvrzují pravdivost výše uvedených údajů a dohodly se, že budou postupovat v souladu s výše uvedenými podmínkami. Nájemce svým podpisem potvrzuje, že nákladní přívěs převzal v řádném technickém stavu a bez poškození, případně s poškozením výše uvedeným.

bottom of page